ਅੱਜ ਕਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਯਾਦਾਸ਼ਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਅਕਸਰ ਅਸੀਂ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਭੁੱਲਣ ਦੀ ਆਦਤ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਹੱਦ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭੁੱਲਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਯਾਦਦਾਸ਼ਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁੱਝ ਅਜਿਹੇ ਘਰੇਲੂ ਨੁਸਖ਼ੇ ਦੱਸਾਂਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਯਾਦਦਾਸ਼ਤ ਕਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਾਡੀ ਰਸੋਈ ’ਚ ਕੁੱਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।
ਤੁਲਸੀ – ਤੁਲਸੀ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਮਸਾਲੇ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਈ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਦਵਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਤੁਲਸੀ ਦੇ ਦੋ ਚਾਰ ਪੱਤੇ ਖਾਣ ਨਾਲ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਭੁੱਲਣ ਦੀ ਬੀਮਾਰੀ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਕੇਸਰ – ਕੇਸਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਸਾਲਾ ਹੈ ਜੋ ਖਾਣੇ ਦੇ ਸਵਾਦ ਨੂੰ ਦੋਗੁਣਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕੇਸਰ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਨੀਂਦ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ’ਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੇਸਰ ਦਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸੇਵਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਯਾਦਦਾਸ਼ਤ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਗ੍ਰੀਨ-ਟੀ – ਗ੍ਰੀਨ-ਟੀ ਕਈ ਗੁਣਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ’ਚ ਐਂਟੀਔਕਸੀਡੈਂਟਸ ਕਾਫ਼ੀ ਮਾਤਰਾ ’ਚ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਗ੍ਰੀਨ-ਟੀ ’ਚ ਪਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਪੋਲੀਫ਼ਿਨੋਲ ਦਿਮਾਗ਼ ਨੂੰ ਸਿਹਤਮੰਦ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦਿਨ ’ਚ ਦੋ ਕੱਪ ਗ੍ਰੀਨ-ਟੀ ਪੀਣ ਨਾਲ ਯਾਦਦਾਸ਼ਤ ਵਧਦੀ ਹੈ।
ਟਮਾਟਰ – ਟਮਾਟਰਾਂ ’ਚ ਪ੍ਰੋਟੀਨ, ਵਾਇਟਾਮਿਨ, ਵਸਾ, ਆਦਿ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਟਮਾਟਰਾਂ ’ਚ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡ੍ਰੇਟਸ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ’ਚ ਲਾਈਕੋਪਿਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਸ਼ਰੀਰ ਨੂੰ ਫ਼੍ਰੀ ਰੈਡੀਕਲਜ਼ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਟਮਾਟਰ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ਼ ਦੇ ਸੈੱਲਜ਼ ਨੂੰ ਡੈਮੇਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਦਹੀਂ – ਦਹੀਂ ’ਚ ਪ੍ਰੋਟੀਨ, ਵਸਾ, ਖਣਿਜ, ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਅਤੇ ਫ਼ਾਸਫ਼ੋਰਸ ਕਾਫ਼ੀ ਮਾਤਰਾ ’ਚ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦਹੀਂ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸ਼ਰੀਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲਾਭ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਦਹੀਂ ’ਚ ਅਮੀਨੋ ਐਸਿਡ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਦਿਮਾਗ ਤਨਾਅ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਯਾਦਦਾਸ਼ਤ ਵਧਦੀ ਹੈ।
ਜੈਫ਼ਲ – ਜੈਫ਼ਲ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ’ਚ ਸਵਾਦ ਅਤੇ ਸੁਗੰਧ ਲਈ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੈਫ਼ਲ ’ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੱਤ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਦਿਮਾਗ਼ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਯਾਦਦਾਸ਼ਤ ਵੀ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਹਲਦੀ – ਹਲਦੀ ਦਿਮਾਗ਼ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਦਵਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਖਾਣੇ ਦਾ ਸਵਾਦ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦਿਮਾਗ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹਲਦੀ ਦਿਮਾਗ਼ ਦੀਆਂ ਖ਼ਰਾਬ ਕੋਸ਼ਿਕਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਇੱਕ ਗਿਲਾਸ ਪਾਣੀ ’ਚ ਚੁਟਕੀ ਭਰ ਹਲਦੀ ਮਿਲਾ ਕੇ ਪੀਣ ਨਾਲ ਯਾਦਦਾਸ਼ਤ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਅਜਵਾਇਣ ਦੀਆਂ ਪੱਤੀਆਂ – ਅਜਵਾਇਣ ਦੀਆਂ ਪੱਤੀਆਂ ਸ਼ਰੀਰ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਅਤੇ ਜਵਾਨ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ’ਚ ਸਹਾਇਕ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਵਾਈਣ ਦੀਆਂ ਪੱਤੀਆਂ ’ਚ ਕਾਫ਼ੀ ਮਾਤਰਾ ’ਚ ਐਂਟੀ ਔਕਸੀਡੈਂਟ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਦਿਮਾਗ਼ ਦੀ ਦਵਾਈ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਐਰੋਮਾ ਥੈਰੇਪੀ ’ਚ ਇਸ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ – ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ ’ਚ ਪੈਪਰਿਨ ਨਾਮ ਦਾ ਰਸਾਇਣ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਰਸਾਇਣ ਸ਼ਰੀਰ ਅਤੇ ਦਿਮਾਗ਼ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਕਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰਿਲੈਕਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਡਿਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਰਸਾਇਣ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ਼ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਖਾਣੇ ’ਚ ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ ਦਾ ਸੇਵਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ।
ਦਾਲਚੀਨੀ – ਅਲਜ਼ਾਇਮਰ ਰੋਗੀਆਂ ਲਈ ਦਾਲਚੀਨੀ ਇੱਕ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਦਵਾਈ ਹੈ। ਦਾਲਚੀਨੀ ਦੇ ਸੇਵਨ ਨਾਲ ਯਾਦਦਾਸ਼ਤ ਵਧਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦਿਮਾਗ਼ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।
ਅਖਰੋਟ – ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅਖਰੋਟਾਂ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪੋਸ਼ਕ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹਰ ਸਮੱਸਿਆ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਖਰੋਟ ’ਚ ਓਮੈਗਾ-3 ਫ਼ੈਟੀ ਐਸਿਡ, ਪ੍ਰੋਟੀਨ, ਫ਼ਾਈਬਰ ਅਤੇ ਐਂਟੀਔਕਸੀਡੈਂਟਸ ਕਾਫ਼ੀ ਮਾਤਰਾ ’ਚ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅਖਰੋਟ ਜ਼ਰੂਰ ਖਾਓ। ਇਸ ਨਾਲ ਯਾਦਦਾਸ਼ਤ ਵਧਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰੇਨ ਫ਼ੂਡ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।