ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਠੀਕ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰੱਖਣਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ
ਸ਼ਰੀਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅੰਗ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਖ਼ਾਸਕਰ ਮੋਟਾਪਾ, ਸ਼ੂਗਰ, ਹਾਈ BP ਅਤੇ ਦਿਲ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ
ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਸ਼ਰੀਰ ’ਚ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਦੀ ਘਾਟ ਹੋਣ ’ਤੇ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦਾ
ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਦੀ ਘਾਟ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵੀ ਟਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕੋਰੋਨਾ ਤੋਂ ਠੀਕ
ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਡਾਇਟ ’ਚ ਕੀ-ਕੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ …
ਸਪ੍ਰਾਊਟਸ ਦਾ ਕਰੋ ਸੇਵਨ – ਸ਼ਰੀਰ ਨੂੰ ਸਿਹਤਮੰਦ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੋਸ਼ਕ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਨਾਲ ਸ਼ਰੀਰ ’ਚ
ਊਰਜਾ ਦਾ ਸੰਚਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਪ੍ਰਾਊਟਸ ਬਿਹਤਰ ਬਦਲ ਹੈ। ਇਸ ’ਚ ਪ੍ਰੋਟੀਨ, ਫ਼ੋਲੇਟ, ਮੈਗਨੀਜ਼ੀਅਮ, ਫ਼ਾਸਫ਼ੋਰਸ, ਮੈਂਗਨੀਜ਼,
ਵਾਇਟਾਮਿਨਜ਼-C ਆਦਿ ਪਾਇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਕੋਰੋਨਾ ਇਨਫ਼ੈਕਟਿਡ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕਵਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਪ੍ਰਾਊਟਸ ਦਾ ਸੇਵਨ
ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ’ਚ ਐਂਟੀ ਔਕਸੀਡੈਂਟਸ ਦੇ ਗੁਣ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਾਤਰਾ ’ਚ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਤੇ
ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ’ਚ ਸਹਾਇਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਮੱਛੀ ਦਾ ਸੇਵਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ – ਇਸ ’ਚ ਓਮੈਗਾ-3 ਫ਼ੈਟੀ ਐਸਿਡ, ਵਾਇਟਾਮਿਨਜ਼-D, B2 (ਰਾਈਬੋਫ਼ਲੇਵਿਨ) ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ, ਫ਼ਾਸਫ਼ੋਰਸ, ਜ਼ਿੰਕ,
ਆਇਰਨ, ਸੋਡੀਅਮ, ਪੋਟੈਸ਼ੀਅਮ, ਮੈਗਨੀਜ਼ਅਮ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ’ਚ ਐਂਟੀ-ਇਨਫ਼ਲੇਮੇਟਰੀ ਦੇ ਗੁਣ ਵੀ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਜੇਕਰ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ ਤਾਂ ਮੱਛੀ ਦਾ ਸੇਵਨ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਰੋ। ਮੱਛੀ ਦੇ ਸੇਵਨ ਨਾਲ ਪਾਚਣ ਸੰਬੰਧੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਵੀ ਹੱਲ ਹੁੰਦਾ
ਹੈ।
ਸਾਰੀਆਂ ਦਾਲਾਂ ਦਾ ਕਰੋ ਸੇਵਨ – ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਡਾਇਟ ’ਚ ਇੱਕ ਬੌਲ ਦਾਲ, ਬੀਨਜ਼ ਜਾਂ ਛੋਲੇ ਜ਼ਰੂਰ
ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਆਇਰਨ, ਜ਼ਿੰਕ, ਵਾਇਟਾਮਿਨਜ਼, ਸੇਨੇਲੀਅਮ, ਐਮੀਨੋ ਐਸਿਡ ਭਰਪੂਰ ਮਾਤਰਾ ’ਚ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ
ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸ੍ਰੋਤ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਰਿਕਵਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸੇਵਨ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਰੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ
ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਿਕਸ ਕਰ ਕੇ ਸੇਵਨ ਕਰੋ।